Exel

Các thao tác Excel cơ bản

Excel

Exel là một ứng dụng có nhu cầu cần thiết cho người sử dụng. Dùng tính toán một cách nhanh chóng dễ dàng  Tạo workbook Mở Excel. Chọn Blank workbook hoặc nhấn Ctrl+N. Bắt đầu gõ. Tạo workbook từ template Chọn File > New. Click đúp vào một template. Click và bắt đầu gõ. Office 2010 Mở một workbook […]