cột trong Excel

Làm thế nào để chỉnh hàng, cột trong Excel

Excel

Chỉnh độ rộng của cột, độ rộng của dòng trong excel Có bao nhiêu cách chỉnh độ rộng của cột trong excel hay chỉnh độ rộng của dòng trong excel 2007 2010 2003. Có thể dùng phím tắt để chỉnh không? Và có nhiều câu hỏi tương tự như thế về định dạng dòng và cột trong excel mà ad […]